Zonde

Het begrijpen van hoe zonde is ontstaan, hoe ernstig de gevolgen ervan zijn en wat de enige oplossing tegen zonde is, is een fundamentele levensles.

Wat is zonde?

De Hebreeuwse en Griekse woorden die in de Bijbel worden gebruikt voor het woord “zonde” draaien grotendeels rondom twee hoofdconcepten. De één spreekt van “een overtreding begaan” wat inhoudt “een ingestelde grens of limiet overtreden”. Je kunt dit vergelijken met een atletisch speelveld met lijnen die de grenzen aangeven waarbinnen het spel wordt gespeeld. Wanneer een speler die grenslijnen overschrijdt, is hij in overtreding.

Het ander woord voor zonde schets het beeld van “het doel missen”. Nogmaals, om maar weer een sportvoorbeeld te gebruiken, als een voetbalspeler op het doel mikt, maar vervolgens het doel mist.

Kijk je naar deze concepten door de lens van God en Gods Woord de Bijbel dan zit je met het volgende: als we een overtreding begaan, wat dus betekent dat we een ingestelde grens overschrijden, dan moet er dus een grens zijn om te overschrijden. Als we “het doel missen”, moet er een doelwit of standaard zijn die we missen. Zondigen is de grenzen overschrijden die God heeft bepaald en/of het doel missen wat God voor ons heeft.

In de Bijbel wordt de zonde als volgt uitgelegd:

Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.

1 Johannes 3:4

Het Griekse woord voor wetteloosheid is het woord “anomia” wat betekent “zonder wet” of “tegen de wet”. Wat hiermee wordt bedoeld is dat zonde een actieve schending is van Gods wetten.

Johannes schrijft in de bovenstaande geciteerde tekst niet over een specifieke groep, bijvoorbeeld ‘iedereen die de wet kent’. Hij schrijft over iedereen die de zonde doet en definieert de kern van de zonde als het verbreken van Gods wet.

God heeft de mens Zijn wetten gegeven om ons Zijn weg van liefde te tonen. Die wetten laten zien hoe we liefde tonen aan God en aan onze medemens (Deuteronomium 30:15-16, Mattheüs 22:35-40).

De zondeval

De zondeval verklaart hoe zonde in de wereld is gekomen en wat de gevolgen hiervan zijn.

God schiep Adam, de eerste man, en Eva, de eerste vrouw, en plaatste hen in de Hof van Eden. God plaatste twee belangrijke bomen in de hof: “de boom des levens” en “de boom van de kennis van goed en kwaad”. God zei tegen Adam: “Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven (Genesis 2:16-17).

Door dit gebod te gehoorzamen, konden Adam en Eva God laten zien dat ze van God hielden en in gehoorzaamheid aan God leefden.

Bedenk dat alle relaties regels hebben. In een huwelijk horen partners elkaar trouw te zijn. Vrienden horen elkaar met respect te behandelen. Werknemers horen betrouwbaar te zijn. We weten niet waarom God deze ene regel heeft gekozen maar in zekere zin is dat ook niet relevant. Hij is God en wij niet.

Adam en Eva hebben zich niet aan deze ene regel van God gehouden. Satan misleidde hen met leugens over God en Zijn gebod.

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

Genesis 3:4-6

Een veelgestelde vraag is: “Als God alles weet en daarmee ook wist dat Adam en Eva Hem uiteindelijk ongehoorzaam zouden zijn, waarom creëerde God de boom van kennis van goed en kwaad?”

Hoewel de Bijbel niet uitlegt waarom God de boom van kennis van goed en kwaad heeft gecreëerd laat deze vraag zien wat een groot probleem is van de mens. Sinds de zondeval willen mensen geen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen daden. De boom hoort niet ons focuspunt te zijn in dit geheel. Als God had moeten voorkomen dat ze niet van de boom zouden eten had God dat kunnen voorkomen. We lezen verderop in Genesis 3 dat wanneer God Adam en Eva verbant uit de hof van Eden, God engelen plaatst om ervoor te zorgen dat Adam en Eva niet weer de hof binnen kunnen komen.

De boom van kennis van goed en kwaad stelde Adam en Eva in staat om een keuze te maken om God oprecht te gehoorzamen of om te rebelleren tegen zijn geboden en hun eigen verlangens na te volgen. God wil een échte relaties met ons. Een oprechte relatie is niet mogelijk wanneer iemand geprogrammeerd of geforceerd wordt om van je te houden.

Wat is het gevolg van de zondeval?

Elke daad van geweld, oorlog, ziekte, hongersnood, ruzie en tragedie wat plaatsvindt, kan worden herleidt tot de hof van Eden waar Adam en Eva ervoor kozen om God de rug toe te keren.

De zonde scheidt ons van God en leidt uiteindelijk tot de dood. God had de opdracht aan Adam gegeven niet van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten. Hoewel Adam en Eva niet direct fysiek stierven, werden ze door hun ongehoorzaamheid aan God wel gescheiden van Hem.

Toen Adam en Eva verleid werden door Satan en aten van de boom van de kennis van goed en kwaad (Genesis 3:6), en daardoor zondigden, werd het effect van de zonde direct zichtbaar. Ze vlochten vijgenbladeren samen om hun schaamte te bedekken en verborgen zich voor God (Genesis 3:7-8). Men verbergt zich sindsdien voor God en probeert hun zonde en schaamte te bedekken met de vijgenbladeren van religie, filosofie of wetenschap.

God confronteerde Adam en Eva met hun ongehoorzaamheid. Als gevolg van hun zonde waren er onmiddellijke en toekomstige consequenties. De onmiddellijke consequenties waren onder meer: verbanning uit de hof van Eden (Genesis 3:23-24), moeite hebben met de bevalling (Genesis 3:16) en ons werk veranderen naar iets waarin wij onverzadigbaar zijn (Genesis 3:17-19).

Het toekomstige gevolg voor Adam en Eva was de fysieke dood. God had gezegd dat Adam op de dag dat hij van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad zou eten dat hij “zeker zou sterven.” Geestelijk stierven Adam en Eva op het moment dat zij in de hof van Eden zondigden. Hun zielen werden vervuild door zonde en egoïsme en als gevolg hiervan worden al hun nakomelingen (waaronder jij en ik) zondig geboren. Door Adam en Eva wordt elk persoon die ooit geboren is, beroofd en verdorven geboren. Beroofd van Gods gemeenschap en tot in de kern verdorven (Romeinen 5:12-14).

Allen hebben gezondigd…

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,

Romeinen 3:23

Veel mensen houden vast aan het idee dat de mens van nature goed is, maar de Bijbel leert zoals we in het hierboven geciteerde vers kunnen lezen dat allen hebben gezondigd. Sommige mensen durven zo ver te gaan om te zeggen dat ze inderdaad “wat verkeerde dingen” hebben gedaan in het leven maar het gaat veel verder dan dat. Zonde begaan is een oorlogsverklaring aan God. Het getuigt dat jij het beter denkt te weten dan God en dat je superieur aan Hem bent.

Misschien denk je nu dat jij geen zondaar bent, maar ook jij als lezer valt onder de groep “allen” waar Paulus over schrijft. In hetzelfde hoofdstuk schrijft Paulus “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,”. Hoe goed we ook denken te zijn, hoeveel goede doelen we ook steunen, in onze zondige staat voldoen we niet aan de standaard van God.

Ik ben een zondaar… en nu?

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Romeinen 6:23

We horen niet onverschillig om te gaan met de kennis dat we zondaren zijn. Paulus schrijft immers dat de loon van de zonde de dood is. Hij gebruikt figuurlijk het woord “loon” om te impliceren dat dit iets is wat je krijgt omdat je het verdient. Bekijk je het figuurlijke loonstrookje van een zondaar dan zie je bij uit te betalen de dood staan.

De dood waarover de Bijbel schrijft gaat niet alleen over de fysieke dood, maar ook de eeuwige dood. Dit houdt in dat wanneer we onze lichamelijke dood sterven onze ziel voor eeuwig gescheiden zal zijn van God. Hiermee wordt de eeuwige dood bedoeld. Dit is wat wij in de volksmond kennen als de hel. Over de hel kun je een hele studie doen, maar in tegenstelling tot wat mensen geloven is de hel niet gecreëerd voor mensen. Sterker nog, de Bijbel leert dat God helemaal niet wil dat mensen de eeuwige dood sterven.

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen) maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

2 Petrus 3:9

Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!

Ezechiël 18:32

De Bijbel vertelt ons uitdrukkelijk dat iedereen die de zonde doet en zich niet in geloof wendt tot Christus voor de vergeving van zonde NIET zal ontsnappen aan het oordeel van God. Deze persoon zal dus niet naar de hemel gaan, maar volgens het Woord van God naar de hel.

Hoop in en door Jezus

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

Romeinen 10:9

Misschien ben je geschrokken van de laatste zin in de vorige alinea. Uit ervaring weten we dat niemand het leuk vindt om te horen dat hij/zij wellicht naar de hel gaat. Het is niet ons doel om jou te veroordelen of jou te verdoemen. We willen je leren wat de Bijbel over zonde leert.

Het goede nieuws is dat het verhaal niet stopt bij die ene confronterende zin. Er is namelijk hoop en die hoop is Jezus Christus. Jezus kwam als mens naar aarde, leerde ons de ware weg (Hijzelf) van en naar God, werd onschuldig gekruisigd en is op de derde dag uit de dood opgestaan om een manier van vergeving en verzoening voor jouw zonden te bieden. Het enige wat je hoeft te doen om vergeving van zonden te ontvangen is aan Jezus te vragen om je te vergeven voor jouw zonden.

Geloven in Jezus als de opgestane Redder en Heer en het aannemen van Zijn cadeau van redding is het startpunt. Bekeer je van jouw oude leven zonder God en begin een nieuw leven met Jezus als jouw Redder en Verlosser. Wat daarop volgt is het levenslange werk van Hem om jouw leven te transformeren.

Heb je nog vragen over zonde of wil je hierover praten, stuur ons gerust een bericht.

Heb je een vraag?