Jezus

Jezus is de meest bekende ‘persoon’ die ooit op aarde geleefd heeft. Per maand wordt er bijna 25 miljoen keer gezocht naar Jezus via Google. Zijn leven op aarde heeft zo’n impact gemaakt dat het verslag hiervan in een razend tempo verspreid is naar alle uithoeken van de aarde.

Voor we inzoomen op wie Jezus is, is het belangrijk enkele statements te tackelen.

Het christendom is niet gebaseerd op;

  1. een boek, ook al is de Bijbel onze enige tastbare grondslag voor wat we geloven en hoe we handelen;
  2. een ethische code of een lijst met regels en voorschriften over hoe te leven, ook al horen christenen de meest ethische mensen te zijn en de meest morele levens te leiden op aarde; en
  3. een instelling (de kerk), hoewel God de kerk heeft opgericht en de Schrift leert dat Jezus van de kerk houdt.

Waar is het Christendom dan wel op gebaseerd?

Het christendom is gebaseerd op een persoon, namelijk de persoon Jezus Christus. Het hart van het christendom is de persoonlijke relatie met Jezus. Los van Hem verliest het christendom zijn inspiratie en krachtbron. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat we een duidelijk begrip hebben van wie Jezus is.

Wie is Jezus?

De vraag “Wie is Jezus?” is de centrale vraag binnen het christendom. Als we die vraag verkeerd beantwoorden, maakt het antwoord op geen enkele andere vraag iets uit, omdat we de essentie van het leven op deze wereld hebben gemist.

Wanneer het op Jezus aankomt zijn er globaal gezien vier standpunten mogelijk over wie Hij is. Deze standpunten zijn:

  1. Jezus heeft nooit bestaan, alles is een verzinsel;
  2. Jezus heeft bestaan en was een bijzonder morele leraar maar zeker niet de Zoon van God;
  3. Jezus geloofde dat Hij de Zoon van God was, maar was dit niet; en
  4. Jezus is wie Hij gezegd heeft dat Hij was.

1. Jezus heeft nooit bestaan, alles is een verzinsel

Het eerste standpunt is op basis van archeologische bewijzen uitgesloten. Er zijn simpelweg teveel buiten Bijbelse vondsten die het bestaan van Jezus en Zijn kruisiging aantonen. Hieronder één van de voorbeelden van Tacitus, een Romeinse geschiedschrijver:

Noch menselijke inspanning, noch de keizerlijke vrijgevigheid noch de plaatsing van de goden beëindigde het schandelijke geloof dat het vuur werd besteld [door Nero]. Om het gerucht te doen stoppen, verving Nero zich dan ook op als boosdoener en strafte op de meest ongebruikelijke manieren, die hen voor hun beschamende handelingen gehaat hadden … wie de menigte “Chrestians” noemde. De oprichter van deze naam, Christus [Christus in het Latijn], was geëxecuteerd In de heerschappij van Tiberius door de procureur Pontius Pilatus … Na een tijd onderdrukt te zijn, ontsprong het dodelijke bijgeloof weer, niet alleen in Judea, de oorsprong van dit kwaad, maar ook in de stad [Rome], waar alle dingen die verschrikkelijk en beschamend zijn van overal samenkomen en geliefd worden.

2. Jezus heeft bestaan en was een goede morele leraar maar zeker niet de Zoon van God

Veruit de meeste mensen hangen het tweede standpunt aan. Jezus had een goed verhaal. Misschien deed Hij zelfs wonderen, maar, Hij was zeker niet de Zoon van God.

In het eerste artikel hebben we stilgestaan bij de betrouwbaarheid van de Bijbel. Op basis hiervan kunnen we vaststellen dat wat er vastgelegd is in de Bijbel, ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De hamvraag voor Jezus als goede morele leraar is nu deze: “Kan iemand die de dingen zegt die de Bijbel verklaard die Jezus gezegd heeft als goede morele leraar gezien worden?” Zie hieronder een aantal voorbeelden:

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. – Johannes 14:6

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! – Mattheus 7:21-23

Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. – Lukas 6:22

Vraag jezelf bij het lezen van deze verzen het volgende af: Is iemand die zulke heftige claims maakt te zien als een goede morele leraar?

C.S. Lewis heeft het volgende te zeggen over dit standpunt.

Ik probeer te voorkomen dat iemand het echt dwaze ding zegt dat mensen vaak over Hem zeggen: “ik ben bereid om Jezus te accepteren als een goede morele leraar, maar ik accepteer zijn claim God te zijn niet.” Een man die gewoon een man was en het soort dingen zei die Jezus zei, zou geen goede morele leraar zijn. Hij zou eerder een dorpsgek zijn – op het niveau van een man die zegt dat hij een gepocheerd ei is – of anders zou Hij de duivel zijn. U moet uw keuze maken. Of deze man was en is de Zoon van God, of anders een demoon of iets erger. Je kunt Hem voor gek uitmaken, je kunt hem bespugen en hem als een demoon doden of je kunt aan zijn voeten vallen en Hem Heer en God noemen, maar laten we niet met waanzin komen over het feit dat hij een goede morele leraar is. Hij heeft dat niet voor ons ter discussie gelaten. Dat was niet zijn bedoeling. – C.S. Lewis, Mere Christianity

3. Jezus geloofde dat Hij de Zoon van God was, maar was dit niet

Dan komen we bij het derde standpunt “Jezus geloofde zelf dat Hij de Zoon van God was, maar was dit niet” uit. Dit standpunt impliceert dat Jezus mensen wist te overtuigen van Zijn eigen geloof, maar de Goddelijke krachten niet daadwerkelijk bezat.

Er zijn een aantal argumenten die dit standpunt ontkrachten:

1. Er waren veel ooggetuigen van de wonderen die Jezus tijdens Zijn levenswandel op aarde gedaan heeft. Na het mondeling verspreiden van het Goede Nieuws circuleerde de vastlegging van deze wonderen op schrift al binnen 20 jaar na de gebeurtenissen. We vinden geen enkel document waarin staat dat Jezus geen wonderen heeft gedaan! We mogen dus concluderen dat Jezus daadwerkelijk deze bijzondere dingen heeft gedaan.

2. De apostel Paulus was voor zijn bekering een grote vervolger van de kerk. Paulus is bij de steniging van de eerste apostel die gedood is geweest (Stefanus). Beide feiten over Paulus geven dus aan hoe erg hij tegen Jezus en het werk van de apostelen was. In achtervolging van de apostelen wordt hij onderweg naar Damascus geconfronteerd met een fel licht. Dit licht blijkt Jezuste zijn die tegen hem spreekt. Paulus komt hierdoor radicaal tot bekering. Uiteindelijk heeft God Paulus gebruikt als getuige. De grootste vijand van Jezus werd uiteindelijk de grootste getuige van Jezus. Paulus schrijft hier ook zelf over. Als Jezus alleen geloofde dat Hij God was maar dit niet was, zou Hij onmogelijk na Zijn dood iemand als Paulus kunnen overtuigen.

Paulus schreef hier zelf het volgende over:

wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten, nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had; en als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren; en ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden. Toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde, met volmacht en in opdracht van de overpriesters, zag ik, koning, midden op de dag, op de weg een licht, sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden, vanuit de hemel omscheen. En nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei: Wie bent U, Heere? En Hij zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben Ik aan u verschenen: om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt als van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal; en Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij. Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering. – Handelingen 26:10-20

3. De apostelen zijn ooggetuigen geweest van de wonderen welke Jezus heeft gedaan, van Zijn verschijning na zijn kruisdood en ze hebben stuk voor stuk tot de marteldood aan toe volgehouden dat Jezus was wie Hij zei dat Hij was: de Zoon van God.

4. Jezus is wie Hij gezegd heeft dat Hij was

Wij geloven dat de vraag “wie Jezus is” de belangrijkste vraag is die ieder mens  zou “moeten” beantwoorden. De Bijbel leert dat die vraag zo belangrijk is omdat Jezus exact dezelfde vraag aan Zijn leerlingen stelde.

Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. – Mattheüs 16:15-16

Een ander antwoord op deze vraag zal ervoor zorgen dat ons leven altijd leeg en zonder betekenis zal zijn. De Franse wis- en natuurkundige Blaise Pascal schreef hier het volgende over:

this desire and this inability proclaim to us, that there was once in man a true happiness of which there now remain to him only the mark and empty trace, which he in vain tries to fill from all his surroundings, seeking from things absent the help he does not obtain in things present? But these are all inadequate, because the infinite abyss can only be filled by an infinite and immutable object, that is to say, only by God Himself. He only is our true good, and since we have forsaken him, it is a strange thing that there is nothing in nature which has not been serviceable in taking His place; the stars, the heavens, earth, the elements, plants, cabbages, leeks, animals, insects, calves, serpents, fever, pestilence, war, famine, vices, adultery, incest.

Zoals we in het vorige punt hebben kunnen lezen heeft Jezus een hele radicale boodschap verkondigd. Nog een radicale boodschap van Jezus gaat over Zijn missie hier op aarde wat we in Lukas 19:10 kunnen lezen.

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. – Lukas 19:10

Jezus volbracht Zijn missie door Zichzelf aan te bieden als offer voor onze zonden. Hoewel God ons heeft geschapen om in gemeenschap met Hem te leven, zijn we in opstand gekomen tegen God, hebben we onze weg boven Gods weg gekozen en zijn we als gevolg daarvan van Hem gescheiden.

Waarom is Jezus zo belangrijk?

Vanwege alle eigenschappen die Hij heeft, vanwege Zijn liefde, vanwege Zijn genade en vanwege alles wat Hij ons geeft. Daarbovenop is Hij zowel God als mens. Als Jezus geen mens en God tegelijk was, zou Zijn dood niet voldoende zijn geweest om de zonde van de wereld weg te nemen. Jezus moest mens zijn om voor onze zonde te kunnen betalen door middel van zijn dood aan het kruis. Tegelijkertijd moest Hij mens zijn om te kunnen sterven. Hij moest God zijn om weer op te kunnen staan uit de dood en de zonde en dood te overwinnen. Redding van de hel is alleen mogelijk door Jezus als Verlosser en Heere te accepteren. Het is dus van levensbelang dat Jezus is Wie Hij zegt te zijn.

Heb je vragen over Wie Jezus is of wil je hierover praten, stel je vragen gerust aan ons?

Heb je een vraag?