Het Goede Nieuws

De boodschap van het Evangelie begint niet bij mensen, maar bij God.

In het begin schiep God de hemel en de aarde. Toen God de eerste mensen, Adam en Eva schiep, was het Zijn bedoeling dat zij samen met Hem in volmaakte vreugde en vrede zouden leven. Maar Adam en Eva waren God ongehoorzaam door van de vrucht te eten die God hen verboden had. Adam en Eva hadden gezondigd tegen God en er kwam een breuk in hun relatie.

Adam en Evan zijn niet de enige mensen schuldig aan zonde. De Bijbel leert dat allen hebben gezondigd en de heerlijkheid van God missen. Ook jij hebt gezondigd tegen God.

Ik ben geen zondaar!

Heb je God lief met heel jouw hart, met heel jouw ziel en met heel jouw verstand? Is het antwoord “nee”, dan mis je je doel in het leven en ben je een zondaar.

Heb je ooit gelogen, ooit iets gestolen of ooit Gods naam verkeerd gebruikt? Is het antwoord op één of meerdere van deze vragen “ja”, dan heb je gezondigd tegen God en ben je een zondaar.

Wellicht ben je verbaasd over dit statement of voel je je beledigt, omdat je jezelf een goed mens vindt. Weet dat het niet ons doel is om jou te veroordelen of om jou een slecht gevoel te geven. Je leest dit artikel, omdat je waarschijnlijk op zoek bent naar de waarheid over jezelf en Jezus Christus.

Wat nu?

God is een rechtvaardige God. Hij zegt het volgende over Zichzelf in de Bijbel.

HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadiggeduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeftmaar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.

Exodus 34:6-7

Dat God rechtvaardig is betekent dat God onrechtvaardigheid niet door de vingers kan zien. We zouden vandaag de dag verontwaardigd reageren wanneer een rechter ondanks overduidelijk bewijs een schuldige crimineel zou vrijspreken. Ook zo is het bewijs dat wij schuldig zijn overduidelijk en zal God ons niet zomaar vrijspreken.

Ieder mens zal voor de troon van God komen te staan om rekenschap over zijn/haar leven te geven. De Bijbel waarschuwt: “wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God”.

De woorden van de apostel Paulus leren dat het loon van de zonde de dood is. Niet alleen de fysieke dood, maar ook de eeuwige geestelijke dood. Dit betekent dat wanneer je lichamelijk sterft, jouw ziel voor altijd van God gescheiden zal zijn. De uiteindelijke bestemming van ongelovige zondaars is volgens de Bijbel, de hel. In tegenstelling tot wat mensen geloven is de hel niet gecreëerd voor mensen. Sterker nog, de Bijbel leert dat God helemaal niet wilt dat mensen de eeuwige dood sterven. God wilt juist dat ieder mens tot bekering komt.

Er is Goed Nieuws!

Waarom beginnen we het Goede Nieuws uit te leggen door in te zoomen op zo een zwaar onderwerp als hel en verdoemenis? De reden is dat we nooit zullen begrijpen hoe geweldig het Goede Nieuws is, tenzij we eerst het slechte nieuws van onze zonden en schuld begrijpen. Wanneer we begrijpen hoeveel we de vergiffenis die Jezus biedt nodig hebben, zullen we begrijpen hoe genadig God is, en hoe bijzonder het is dat er een manier is om door Jezus weer een relatie met God te hebben.

God kwam naar aarde als de mens Jezus Christus. Hij leefde een volmaakt leven voor jou, maar werd onschuldig veroordeeld en gekruisigd door de Romeinen. Toen Jezus aan het kruis stierf, viel het vreselijke gewicht van al onze zonden op zijn schouders. Het doodvonnis dat God had uitgesproken tegen rebellerende zondaars sloeg toe. Jezus stierf, voor jou!

Gelukkig eindigt het verhaal niet bij de dood van Jezus. De Bijbel leert ons dat Jezus op de 3e dag opstond uit het graf. De opstanding van Jezus uit de dood was Gods manier om te zeggen: “Wat Jezus beweerde over wie Hij is en wat Hij kwam doen, is waar!”

Wil jij gered worden van het rechtvaardige oordeel van God? Erken dat jij tegen God gezondigd hebt en onder Zijn oordeel bent. De enige oplossing is om je te bekeren en te geloven in Jezus voor de vergeving van jouw zonden. Wanneer jij gelooft in Jezus en Hem accepteert als jouw Redder en Verlosser zal je de vergeving van zonde ontvangen. Hoe dit mogelijk is legt de apostel Paulus als volgt uit. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Jouw reactie

God wilt dat je wat doet met de kennis dat Jezus voor jouw zonden is gestorven. Hij wilt dat gelooft en je je bekeert.

Je bekeren van jouw zonden betekent je afkeren van jouw rebellie tegen God. Meer specifiek houdt dit in dat je God niet langer meer ongehoorzaam zal zijn, maar zal gaan leven naar Zijn wil. Bekering houdt niet in dat we onmiddellijk een einde zullen maken aan onze zondige natuur. Het betekent wel dat we nooit meer in vrede met onze zonden zullen leven.

Als jij rechtvaardig voor God verklaart wilt worden, zal Hij jou rechtvaardig moeten verklaren op basis van de rechtvaardigheid van iemand anders. Iemand die gekwalificeerd is om jouw plaatsvervanger te zijn. De enige Persoon die gekwalificeerd is om jouw plaatsvervanger te zijn is Jezus Christus die voor jou stierf aan het kruis.

 

Heb je een vraag?