Iedereen heeft wel een mening over God. De één ziet God als een strenge man in de hemel die zit te wachten totdat we iets verkeerd doen om ons vervolgens te straffen. De ander ziet God als een energie die in ons allen leeft. Sommigen denken zelfs dat God een vrouw is. En anderen zien God als de Schepper van hemel en aarde.

Als we de historie van de mensheid bekijken zien we over het algemeen zeven basisopvattingen over God:

 1. Monotheïsme is het geloof dat er één God is. Er kunnen andere ‘wezens’ voorkomen zoals satan, engelen en demonen, maar er is maar één God. Het Jodendom, het Christendom en de Islam zijn monotheïstische geloven.
 2. Polytheïsme is het geloof dat er vele goden zijn. Polytheïsme is een historisch beeld dat gevonden wordt in sommige van de oudste religies en stammen. Abraham leefde in een cultuur waarin het polytheïsme het dominante geloof was. Voorbeelden hiervan zijn: de Griekse mythologie, het Paganisme dat de Romeinen aanhingen en het Hindoeïsme.
 3. Henotheïsme is het geloof dat er één oppermachtige God is, maar dat er daarnaast andere goden bestaan. Dit beeld kwam vooral onder Indianen veel voor.
 4. Pantheïsme is het geloof dat God de natuur is en de natuur God. Binnen het Pantheïsme bestaat er geen persoonlijke God. In plaats daarvan is God onlosmakelijk verbonden met de natuur. Sommige oude paganistische stromingen en groeperingen zoals Wicca hingen het Pantheïsme aan.
 5. Deïsme is het geloof dat een extreem intelligente en machtige ‘kracht’ of wezen het universum geschapen heeft, maar dat dit wezen geen contact meer heeft met het universum. Dit wezen geeft volgens het Deïsme ook geen antwoord op gebeden of de zorgen van mensen. Deïsme was populair onder Griekse filosofen en in de 18e eeuw populair onder de Amerikaanse en Europese elite.
 6. Atheïsme is het geloof dat er geen God is.
 7. Agnosticisme is het geloof dat het bestaan van een god erkent, maar ontkent dat er voldoende redenen zijn om dit wel of niet te kunnen bewijzen of dat kennis van God onmogelijk verkregen kan worden omdat het ons redeneringsvermogen overstijgt.

Wat zegt de Bijbel over God?

Allereerst is het belangrijk om als uitgangspunt te nemen dat de Bijbel niet probeert om het bestaan van God te bewijzen. Volgens de Bijbel is het bestaan van God overduidelijk. De eerste zin in de Bijbel is “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” De Bijbel gaat er dus vanuit dat God bestaat.

De Bijbel leert dat de schepping op zich al een bewijs van Gods bestaan is.

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.

Romeinen 1:20

Als we de schepping goed bestuderen dan zien we orde, harmonie en symbiose. Van de kleinste cel, tot de planten en van dieren tot mensen, zien we dat God alles heeft ontworpen. Een voorbeeld hiervan is de menselijke cel. Er wordt geschat dat ons lichaam uit 37 triljoen cellen bestaat. Iedere cel is een ongelofelijk complexe fabriek bestaande uit grote aantallen bouwstenen. Als binnen één cel ook maar één biochemische link wordt verwijderd dan wordt de complete functie van deze cel uitgeschakeld. Dit wordt “onomkeerbare complexiteit” genoemd. De kans dat deze complexe fabrieken enzymen zoals RNA en DNA bij toeval perfect produceren is wiskundig onmogelijk te noemen. Iets komt niet voor uit niets. En chaos schept geen orde.

Op basis hiervan moet dus sprake zijn geweest van een Schepper.

Het tweede punt wat de Bijbel aandraagt als ‘bewijs’ is het menselijk geweten:

(14) Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. (15) Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar.

Romeinen 2:14-15

Ondanks dat we niet allemaal in een God geloven hebben we allemaal een besef van wat goed en wat slecht is. Een interessante vraag is: waar komt dit besef vandaan?

Wat weten we over God?

Er zijn veel argumenten voor het bestaan van God. Geen van deze argumenten leidt echter rechtstreeks naar de God van de Bijbel. We kennen de God van de Bijbel niet omdat we naar Hem hebben gezocht en Hem hebben gevonden, maar omdat Hij Zichzelf aan ons heeft geopenbaard of beter gezegd kenbaar heeft bekendgemaakt.

God is een persoon – Men kan God kennen (Jeremia 9:23-24, Johannes 14:9-10). Hiernaast is Hij een Drie-eenheid oftewel God is drie in een. Het woord “Drie-eenheid” komt van het Latijnse zelfstandig naamwoord “trinitas” wat betekent “drie zijn één.” De Drie-eenheid leert dat God één wezen is dat bestaat uit drie verschillende Personen die gelijkwaardig zijn en een relatie met elkaar hebben. We spreken in dit verband over God de Vader, Zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest”.

Hoewel de term ‘Drie-eenheid’ niet in de Bijbel voorkomt, zijn de meeste Bijbelgeleerden het erover eens dat de leer hiervan duidelijk in de Bijbel tot uiting komt. Dit zijn enkele van de verzen die het concept van de Drie-eenheid uitdrukken – Mattheüs 3:16-17, Mattheüs 28:19, Johannes 10:30, Johannes 14:16-17, Johannes 17:11 en 21, Handelingen 2:32-33, 2 Korinthiërs 13:13.

Eigenschappen van God

 • God is liefde (1 Johannes 4:8)
 • God is heilig (Leviticus 11:44, 1 Petrus 1:15)
 • God is alwetend (Handelingen 15:18, 1 Johannes 3:20)
 • God is almachtig (Openbaring 19:6)
 • God is alomtegenwoordig m.a.w. Hij is overal (Jeremia 23:23-24, Psalmen 139)
 • God is soeverein (Psalmen 115:3, Psalmen 135:6)

Deze lijst is verre van compleet, maar geeft hopelijk een goed beeld over enkele eigenschappen van God.

Als God liefde is, ……?

Één van de grootste uitdagingen voor het christendom en mensen is de realiteit van kwaad en lijden. Sommige mensen hebben moeite met de schijnbare tegenstrijdigheid tussen het bestaan van een liefhebbende God en het feit dat er zoveel ellende in de wereld is. Hoe zit dat? Als God liefde is, waarom doet Hij daar niets aan?

Hoewel dit een terechte en belangrijke vraag is kunnen we niet in één kort artikel een passend en bevredigend antwoord geven. We kunnen nu echter wel kijken naar de alternatieven hoe het zou zijn wanneer God de wereld zou regeren op basis van hoe mensen God (willen) zien.

1. God kan ieders persoonlijkheid veranderen, zodat ze niet kunnen zondigen. Dit zou ook betekenen dat we geen vrije wil zouden hebben. We zouden niet kunnen kiezen om iets goed of fout te doen, omdat we ‘geprogrammeerd’ zouden zijn om alleen goed te doen. Had God ervoor gekozen om dit te doen, dan zou er geen zinvolle relatie mogelijk zijn tussen Hem en Zijn schepping.

In plaats hiervan maakte God de mens met de mogelijkheid om goed of kwaad te kiezen. Hierdoor kunnen wij op Zijn liefde reageren en hebben we de keuze om op Hem vertrouwen of Hem niet te gehoorzamen. Aan elke keuze die wij maken hangt een consequentie, hoe klein of groot. Wanneer wij dus kiezen om iets wel of niet te doen, zijn daar gevolgen aan verbonden of we het leuk vinden of niet. Onze beslissingen hebben daarnaast niet alleen gevolgen voor ons maar ook degenen om ons heen en wellicht hen die na ons zullen komen.

2. God kan de slechte handelingen van mensen door middel van bovennatuurlijke interventie voorkomen.

God zou kunnen ingrijpen wanneer een dronken bestuurder een auto ongeluk zou veroorzaken. God zou kunnen ingrijpen wanneer een vader die verslaafd is aan drugs of alcohol zijn vrouw, kinderen of familie kwetst. God zou pesters op school kunnen tegenhouden. God zou dieven kunnen verhinderen wanneer zij een winkeldiefstal willen plegen. God zou terroristen kunnen tegenhouden.

Hoewel deze oplossing aantrekkelijk lijkt, zal het zijn aantrekkelijkheid verliezen zodra Gods interventie inbreuk maakt op iets dat WIJ willen doen. Wij willen dat God “de echte” slechte handelingen voorkomt, maar we zijn vaak bereid om “minder-slechte” handelingen door de vingers te zien. Echter zijn het vaak die “minder-slechte” handelingen die tot verstrekkende gevolgen leiden.

Moet God alleen de “échte” seksuele overtredingen stoppen, of zou Hij onze toegang tot pornografie moeten blokkeren. Moet God ‘echte’ dieven stoppen, of zou Hij ook moeten ingrijpen wanneer we de verzekering belazeren met een twijfelachtige schadeclaim?

Waar trekken we de grens?

3. Een andere optie zou zijn dat God degenen die ervoor kiezen om kwaad te doen direct veroordeeld. Kijkend naar de maatstaven van God zou er dan geen ziel overblijven. De Bijbel leert dat we allemaal zondig zijn en slechte daden begaan (Romeinen 3:23; Prediker 7:20; 1 Johannes 1:8). Wij vinden dat sommige mensen slechter zijn dan anderen, maar waar zou God de lijn moeten trekken?

Geeft God gezien al het kwaad en alle ellende in de wereld, echt om ons? Ja! God houdt zoveel van ons dat Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, zond om voor ons te lijden en te sterven. Door Gods grote liefde en opoffering van Zijn Zoon Jezus Christus, is er nu dankzij Jezus Christus een manier om ons met Hem te verzoenen. Dit betekent niet dat we niet langer in deze wereld zullen lijden, maar het betekent wel dat we de eeuwigheid met God zullen doorbrengen. Er zal een dag komen waarop God “elke traan uit onze ogen zal wegvagen.”

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Openbaring 21:4.

Heb je een vraag?