De Bijbel

Als christenen zien we de Bijbel als onze enige autoriteit voor wat we geloven en hoe we handelen. Elk van de onderstaande vragen op zich kan de basis zijn voor dieptestudies, maar omwille van de tijd zullen we elke vraag zo beknopt, maar volledig mogelijk proberen te beantwoorden.

Wat is de Bijbel?

De Bijbel wordt door christenen “Gods Woord” genoemd. Het wordt Gods Woord genoemd, omdat het de woorden bevat die God de mens gegeven heeft om Zichzelf kenbaar te maken.

Het woord bijbel komt van het Griekse woord “byblos” en het Latijnse woord “biblia” wat “boeken” betekent. De Bijbel kun je zien als een kleine bibliotheek met verschillende boeken die samen een eenheid vormen. Een andere naam voor de Bijbel is ‘heilige schrift’ of ‘schriften’. Heilig betekent ‘helemaal apart gezet voor God’. We kunnen dus tot de conclusie komen dat de Bijbel anders is dan alle andere boeken.

De Bijbel is een samenstelling van 66 boeken. Het is opgedeeld in het “Oude Testament” welke 39 boeken bevat en het “Nieuwe Testament” welke 27 boeken bevat. Onderstaand zullen het Oude Testament en het Nieuwe Testament nader worden toegelicht.

Het Oude Testament

Het Oude Testament is het het verslag van hoe God met Zijn uitverkoren volk (Israël) omging om hen (en ons!) te laten zien wie God is, hoe God is en wat God verlangt van de mens.

In het Jodendom wordt het Oude Testament de “Tanakh” genoemd. De Tanakh vormt nog steeds de basis voor het Jodendom en wordt in exact dezelfde vorm onderwezen als binnen het Christendom.

Het Oude Testament kan worden opgedeeld in vier thema’s, ieder met een eigen onderwerp. Het gaat om de volgende thema’s:

1. De Wet (de geboden die God aan Mozes gegevens heeft) – Het doel van de wet is mensen op hun zonden wijzen en op verlossing van deze zonden door Jezus.

 • Genesis
 • Exodus
 • Leviticus
 • Numeri
 • Deuteronomium

2. Historie – De historie beschrijft de voorbereidingen die God heeft getroffen voor de komst van Jezus.

 • Jozua
 • Richteren
 • Ruth
 • 1 en 2 Samuël
 • 1 en 2 Koningen
 • Ezra
 • Nehemia
 • Esther

3. Poëzie – In de poëtische boeken wordt het verlangen naar Jezus beschreven.

 • Job
 • Psalmen
 • Spreuken
 • Prediker
 • Hooglied

4. Profeten – In de profetische boeken wordt onder meer geschreven over de eerste komst van Jezus en wordt zijn wederkomst voorspeld.

 • Jesaja
 • Jeremia
 • Klaagliederen
 • Ezechiël
 • Daniël
 • Hosea
 • Joël
 • Amos
 • Obadja
 • Jona
 • Micha
 • Nahum
 • Habakuk
 • Zefanja
 • Haggaï
 • Zacharia
 • Maleachi

Het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament staat Jezus zijn leven centraal, het begin van “de Kerk”  en Jezus zijn wederkomst. In de diverse boeken lees je onder meer over de geboorte van Jezus, de aankondiging van Jezus door Johannes de doper, de marteldood van alle apostelen (met uitzondering van Johannes) en de voorspelling van het einde der tijden, Jezus zijn tweede komst en de nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Het Nieuwe Testament kan ook worden opgedeeld in vier thema’s, ieder met een eigen onderwerp. Het gaat om de volgende thema’s:

1. De Evangeliën – De Evangeliën vertellen hoe God Zichzelf door Jezus aan de mens getoond heeft en Zijn ultieme reddingsplan.

2. Historie (geschiedenis van de Kerk) – De Handelingen van de apostelen vertellen hoe de apostelen door de kracht van de Heilige Geest de wereld het Goede Nieuws over Jezus Christus verteld hebben.

 • Handelingen

3. De apostolische brieven – De apolistische brieven leggen het belang van Jezus, Zijn werk, en de toepassing op ons leven uit.

 • Romeinen
 • 1 en 2 Korinthe
 • Galaten
 • Efeziërs
 • Filippenzen
 • Kolossenzen
 • 1 en 2 Thessalonicenzen
 • 1 en 2 Timotheüs
 • Titus
 • Filemon
 • Hebreeën
 • Jakobus
 • 1 en 2 Petrus
 • 1, 2 en 3 Johannes
 • Judas

4. Profetie – In het Bijbelboek “Openbaring” wordt het einde der tijden en de wederkomst van Jezus voorspeld. Ook lees je in dit Bijbelboek over de nieuwe hemel en nieuwe aarde die Jezus zal stichten.

 • Openbaring van Jezus Christus
Het Oude Testament wijst door middel van symboliek en profetie naar Jezus. Het is ook daarom dat Jezus de claim heeft gemaakt dat alle geschriften van Hem getuigen. Andersom refereert Jezus in het Nieuwe Testament aan veel geschriften uit het Oude Testament. Hiermee bevestigt Hij dat beide onderdeel zijn van het woord van God.

De originele documenten die de Bijbel vormen bevatten geen hoofdstukken en verzen. Tegenwoordig is elk boek in de Bijbel verdeeld in hoofdstukken, en die zijn weer verdeeld in verzen. Er zijn door de jaren verschillende pogingen gedaan een universeel systeem te bedenken. Het systeem wat wij tegenwoordig kennen is in 1551 bedacht door de fransman Robbert Estienne. Deze indeling is bedoeld om de tekst beter leesbaar en overzichtelijker te maken. Ook wordt het zo makkelijker om te verwijzen naar een specifiek gedeelte of om een bepaalde tekst op te zoeken.

Een verwijzing naar een Bijbeltekst noteer je als volgt. Je noteert eerst de naam van het Bijbelboek, daarna het hoofdstuknummer van dat boek en vervolgens een dubbele punt met daarachter het cijfer van het vers.

Voorbeeld:

– “Job 2:19′′ verwijst naar het boek Job, hoofdstuk 2, vers 19.

Tot aan de dag van vandaag gebruiken we het systeem van Robbert Estienne.

Wie heeft de Bijbel geschreven?

De Bijbel is door meer dan 40 auteurs geschreven. Al deze mensen kwamen uit verschillende lagen van de samenleving. Denk hierbij aan: boeren, schaapherders, ambtenaren, koningen, enz. De verschillende auteurs leefden veelal honderden jaren apart van elkaar, in verschillende culturen, onder leiding van verschillende overheden en verschillende overheersende levensbeschouwingen. De Bijbel leert dat ondanks de vele auteurs de Bijbel uiteindelijk één auteur heeft, namelijk God. Dit is terug te vinden in 2 Timotheüs 3:16-17 waarin staat dat:

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

2 Timotheüs 3:16-17

God zegt dus dat Hij deze mensen heeft geïnspireerd en de waarheid over Hem heeft ingegeven om op te schrijven.

Als het waar is dat God de auteurs van de Bijbel heeft geïnspireerd en dus de enige Auteur van de Bijbel is, dan verdient dit onze aandacht! Maar hoe weten we dat dit waar is? Bestaat er enig bewijs voor de stelling dat de Schrift door God is geïnspireerd? Het antwoord is een volmondige ja!

Sta stil bij het volgende. De Bijbel is geschreven:

 1. Over een periode van ongeveer 1600 jaar van ongeveer 1400 voor Christus tot 90 na Christus
 2. Door ongeveer veertig verschillende auteurs uit alle lagen van de samenleving (herder, boer, koning, prediker, visser, arts, gevangene en meer)…
 3. In verschillende delen van de wereld van Babylon tot Rome..
 4. In drie primaire talen namelijk het Hebreeuws, Aramees en Grieks

Ondanks al deze verschillen heeft God het proces geleid, zodat de Bijbel zich concentreert op één centrale boodschap (Gods plan voor onze verlossing) en één centraal persoon (Jezus Christus).

Voor degenen die er een studie over willen doen, zul je een overvloed aan bewijs vinden om de inspiratie van de Bijbel te ondersteunen.

Wat staat er in de Bijbel?

Om te weten hoe iets smaakt moet je het zelf proeven. Dit geldt ook voor de Bijbel. De beste manier om te weten wat er in de Bijbel staat is door het zelf te lezen.

Een mooi startpunt is het Evangelie volgens Johannes. Johannes legt de nadruk op Wie Jezus is (de ‘hoofdpersoon’ van het christelijk geloof) en wat Hij voor ons betekent. Johannes heeft zijn Evangelie ook met een specifieke reden geschreven, namelijk:

Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.

Johannes 20:30-31

Hoe lees/bestudeer je de Bijbel?

Het is belangrijk dat je de tijd neemt om de Bijbel te lezen. Maak daarnaast aantekeningen en onderstreep verzen die je aanspreken of juist vragen bij je oproepen.

Wil je meer weten over het bestuderen van de Bijbel, bekijk onze gratis Bijbelstudiegidsen.

Heb je een vraag?