Verschillen Christendom en Islam

Geloven christenen en moslims in dezelfde God? Veel mensen vragen zich af wat de vergelijkingen en verschillen tussen het christendom en de islam zijn. Hoewel er enkele oppervlakkige overeenkomsten zijn, zijn het christendom en de islam fundamenteel verschillend van elkaar. Het christendom en de islam verschillen fundamenteel in de leringen over het hart van het Evangelie en het Oude en Nieuwe Testament.

Islam

De islam is in de zevende eeuw ontstaan in wat nu Saoedi-Arabië is. Het traditionele verslag leert dat allah zijn wil aan de profeet Mohammed openbaarde in een reeks openbaringen die de engel Gabriël gedurende +/- 20 jaar dicteerde. Deze openbaringen, gecodificeerd en opschreven na de dood van Mohammed omvatten de koran, door moslims geaccepteerd als het woord van God. De koran is volgens de islam de definitieve en volledige openbaring van God. Het zou het hoogtepunt zijn van eerdere openbaringen aan verschillende profeten, waaronder aan Joden en christenen (in de koran ‘mensen van het boek’ genoemd). Mohammed wordt beschouwd als de laatste en grootste van de profeten.

Nadat de profeet Mohammed vervolgd werd in Mekka, verhuisde hij naar Medina en vestigde daar een theocratische samenleving die model heeft gestaan voor latere moslimgemeenschappen. Moslims veroverden niet lang daarna de omliggende gebieden met als resultaat dat binnen een eeuw na de dood van de profeet moslims niet alleen op het hele Arabische schiereiland te vinden waren, maar ook in Zuid-Frankrijk, Spanje, Noord-Afrika, Centraal-Azië en zelfs in West-China. De islam is tegenwoordig een wereldwijde religie, met naar schatting 1,7 miljard aanhangers wereldwijd.

Moslims zijn verenigd in hun geloof in één God, de koran als Gods openbaring en Mohammed als de laatste profeet van God. Ze vinden eenheid in de vijf zuilen van het geloof: de sjahada of geloofsverklaring, vijf keer per dag gebed, het geven van aalmoes, het vasten van de Ramadan en, indien mogelijk, bedevaart naar Mekka.

God

Zoals eerder geschreven erkennen zowel moslims als christenen dat er maar één God is Die de Schepper is van alles wat er bestaat. Maar hoewel moslims en christenen het tot op zekere hoogte eens zijn over enkele attributen zoals de soevereiniteit en barmhartigheid van God, zijn er fundamentele verschillen over de aard van hoe deze attributen tot uiting komen in Gods relatie met de mens.

De Bijbel leert dat God liefde is (1 Johannes 4:8) en vanwege Gods liefde voor de wereld heeft God Zijn Zoon gezonden als verzoening voor onze zonden (1 Johannes 4:10; Johannes 3:16). In de Bijbel wordt er geboden om God lief te hebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. De koran identificeert God daarentegen nooit met liefde en beveelt ons ook niet om van God te houden. 

Moslims beweren dat de leer dat God van mensen houdt Zijn soevereiniteit teniet zou doen. Het maakt volgens moslims God menselijk. Christenen daarentegen leren dat hoewel God soeverein is, Hij ook een persoonlijke en liefdevolle God is.

De schriften

Zowel christenen als moslims geloven dat God Zichzelf en Zijn wil heeft geopenbaard aan de mensheid door heilige schriften, maar zijn het oneens over de aard van deze openbaring.

Moslims geloven dat allah in het verleden zijn wil aan verschillende profeten heeft geopenbaard, waaronder aan de Joodse profeten en aan Jezus. De oorspronkelijke boodschap zou echter corrupt zijn geraakt. Het resultaat zou een mengelmoes aan tegenstrijdigheden en fouten zijn, met als gevolg dat de oorspronkelijke boodschap verloren is gegaan. De koran echter wordt beweerd foutloos en ongewijzigd te zijn. Daar waar volgens moslims de Bijbel onbetrouwbaar is, zouden we erop mogen vertrouwen dat gods boodschap getrouw is overgebracht in de koran. De koran zou de definitieve en laatste openbaring volgens de islam zijn. Soera 3:78 en 4:46 zouden de corruptie van de Bijbel bevestigen, maar als je de teksten leest in de koran lees je dat deze teksten gaan over het verkeerd interpreteren van de Schrift, niet over het corrupt raken van de Schrift. Er is simpelweg geen historisch of tekstueel bewijs om de bewering te ondersteunen dat de Bijbel corrupt is geraakt en dat er in het verleden openbaringen zijn gegeven die consistent zouden zijn met de leer van de koran.

De Bijbel leert daarentegen dat God Zichzelf heeft geopenbaard in zowel het Nieuwe als het Oude Testament, dat deze openbaringen volledig en onfeilbaar zijn en dat er geen andere geschriften aan de canon van de Bijbel mogen worden toegevoegd. De laatste Nieuwtestamentische geschriften werden voltooid aan het einde van de eerste eeuw, meer dan vijf eeuwen vóórdat Mohammed naar eigen zeggen openbaringen van allah had ontvangen.

Het Nieuwe Testament omschrijft de incarnatie en de bediening van Jezus Christus als de volledige openbaring van Gods wil en Wie Hij is (Johannes 1:1-18; Hebreeën 1:1-3; Kolossenzen 1:15-23).

Zonde

De islam is niet onbekend met zonde. Het beeld van zonde binnen de islam verschilt echter fundamenteel van wat de Bijbel leert. De islam kent bijvoorbeeld geen erfzonde. Mensen worden volgens de islam niet in zonde geboren, maar rein. Adam en Eva leefden in het paradijs, maar nadat ze gezondigd hadden door van de boom te eten waarvan ze geboden waren om daar niet van te eten, werden ze uit het paradijs verbannen. Volgens de islam hadden Adam en Eva berouw en begon God met een schone lei. De islam leert dat mensen alleen door zwakte, onkunde of misleiding door de satan Gods wetten overtreden. Bij zonde denken moslims aan de verkeerde daden die mensen doen, de overtreding van allah’s geboden.

In de Bijbel lezen we echter niets van het berouw van Adam en Eva na het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Sterker nog, na het eten van de boom verborgen Adam en Eva zich voor God en gaven ze zowel elkaar als God de schuld voor wat er gebeurd was.

(12) Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. (13) En de HEERE God zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten.

Genesis 3:12-13

De Bijbel leert in Romeinen 5:12 het volgende over de erfzonde:

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.

Romeinen 5:12

Zondigen tegen God is volgens de Bijbel meer dan iets verkeerd doen. Het is rebellie tegen de Schepper en Behouder van het universum. Het is de oorzaak van elk gekwetst hart, elke gebroken familie, elke ziekte en elke zinloze oorlog. Zonde verspreidt zich door generaties als een kwaadaardige kanker en het vernietigt hele samenlevingen als een plaag. Dat is wat anders dan wat de islam leert.

De Bijbel spreekt van zonde (enkelvoud), de gebroken relatie met God, waaruit zonden (meervoud) voortkomen. Door de erfzonde leven we gescheiden van God en missen wij Zijn heerlijkheid. Door onze gevallen staat zijn we als mensen eeuwig verdoemd en is er niets wat wij kunnen doen om Gods toorn van ons af te wenden. 

Moslims echter proberen allah te behagen door de “goede dingen” die zij doen. De Bijbel leert daarentegen dat niemand God met eigen werken kan behagen. Alle eigen werken tot rechtvaardigheid zijn voor God als een bezoedeld kleed, omdat zonde meer is dan verkeerde daden doen en rechtvaardig zijn, meer dan goede daden doen.

Wat de Bijbel in Genesis 3 leert over de zondeval is onlosmakelijk verbonden aan hoe God Zichzelf openbaart en Zijn plan van verlossing kenbaar maakt. In Genesis 3:15 wordt dit namelijk al duidelijk.

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

Genesis 3:15

Dit lijkt heel cryptisch, maar wat God hier belooft is dat Hij gaat herstellen wat er zojuist in de hof van Eden heeft plaatsgevonden. Hij zal Iemand ter aarde brengen Die de satan en de zonde voorgoed zal uitschakelen.

Jezus en Zijn natuur

De islam ontkent de de essentiële leer van de goddelijkheid van Jezus Christus. Dit is geen klein meningsverschil, aangezien de Bijbelse leer over de goddelijkheid van Jezus Christus centraal staat in de boodschap van het Evangelie.

We ontkennen niet dat Jezus een plaats heeft in de koran. Hij wordt de Messias, Zoon van Maria, Boodschapper, Profeet, Dienaar, Woord en Geest van God genoemd. Over Jezus wordt in de koran altijd met eerbied gesproken. De maagdelijke conceptie wordt aangegeven in Soera’s 3:45-48 en 19:18-22 van de koran. Maar in de koran is de leer van Jezus niet gedocumenteerd en wordt verworpen dat Jezus God is. De koran beeldt Jezus als profeet af die ontkent dat Hij als God geïdentificeerd moet worden (5:109-119).

De profeet Jesaja heeft echter geprofeteerd dat de Messias Sterke God genoemd zal worden:

(5) Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. (6) Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.

Jesaja 9:5-6
Moslims vinden het aanstootgevend en oneerbiedig dat Jezus de Zoon van God genoemd wordt (23:90-93). In de Bijbel lezen we echter dat God Jezus Zelf Zijn Zoon noemt (Mattheüs 3:17; Mattheüs 17:5; Lukas 9:35; Markus 9:7). Daarnaast bevestigt de apostel Petrus, die een ooggetuige was van het leven en bediening van Jezus, in 2 Petrus 1:17 dat God hiervan heeft getuigd.
 
De engel Gabriël, die de koran zou hebben gedicteerd aan de profeet Mohammed, openbaarde zelf aan Maria, de moeder van Jezus, dat haar Zoon de Zoon van de Allerhoogste genoemd zou worden.
 

(31) En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. (32) Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,

Lukas 1:31-32
We moeten onszelf kritisch afvragen hoe dezelfde god twee verschillende boodschappen door dezelfde engel heen zou geven die het hart van beide religies raakt. Als de God van de Bijbel en allah hetzelfde zijn, maar twee verschillende leringen geven over zulke essentiële onderwerpen dan moeten we God een leugenaar en misleider noemen en dat kan niet, want God zegt het volgende over Zichzelf in de Bijbel:

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?

Numeri 23:19

We kunnen niet ontkennen en verwerpen wat de Bijbel over de natuur van Jezus leert. Zelfs de Joden in de tijd van Jezus deden dat niet. In Johannes 10:32-33 lezen we het volgende:

(32) Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken van Mijn Vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u Mij? (33) De Joden antwoordden Hem: Wij stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt.

Johannes 10:32-33

Het was godslastering voor een man om te beweren dat hij God was. En het is opmerkelijk dat Jezus nooit verontwaardiging laat zien wanneer Hij ervan wordt beschuldigd Zichzelf God en Gods Zoon te noemen. De Joodse leiders in de tijd van Jezus begrepen heel goed dat Jezus God beweerde te zijn. Dat is ook waarom ze Hem hebben laten kruisigen.

De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en volgens onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt.

Johannes 19:7

Redding en vergeving

In de islam gelooft men dat iedereen van nature het goede kan doen, maar wanneer er gezondigd wordt er wel vergeving nodig is. Volgens Soera 48:14 is allah vrij om te vergeven wie hij wil, omdat allah de soevereiniteit van de hemelen en de aarde toebehoort. Er wordt geleerd dat allah vergeeft wanneer mensen berouw hebben. Wanneer een persoon zondigt moet die persoon doen wat goed is en leven volgens de geboden van allah. Als die persoon dat doet, kan er vergeving plaatsvinden. Kortom, de islam benadrukt de eigen verantwoordelijk van de mens voor zijn redding.

Moslims geloven niet dat Jezus stierf aan het kruis. Soera 4:155-159 leert dat de Joodse leiders Jezus probeerden te doden, maar zij Hem niet hebben gedood hoewel ze dat dachten. Voor moslims is het namelijk ondenkbaar dat God zou toestaan dat Jezus, Gods gezalfde Profeet, gekruisigd werd.  Er is in de islam geen behoefte noch ruimte voor zoiets als de verzoening door Christus, want elke persoon is volgens de koran verantwoordelijk voor zijn haar eigen acties (36:54; 53:38; 82:19). Zonde, binnen de islam, is geen kwestie van de totale verdorvenheid van de menselijke natuur, maar eerder een zwakte of tekortkoming in het menselijke karakter (vgl. 4:28; 30:54; 7: 19-25).

Binnen het christendom is de dood van Jezus aan het kruis, gevolgd door Zijn opstanding het hart van het Evangelie. De apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 15:14:

En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.

1 Korinthe 15:14

In tegenstelling tot de islam is vergeving in de Bijbel niet dat God je zonde wegwuift of “zand erover” zegt. De God van de Bijbel is heilig en rechtvaardig. Dit betekent dat God zonde niet door de vingers kan zien. God kan ons niet zomaar vrijspreken van de schuld die we bij Hem hebben vanwege onze zonde. Als je zonden ongestraft laat kun je niet meer spreken van rechtvaardigheid.

Het loon van de zonde is de dood lezen we in Romeinen 6:23. Niet alleen de fysieke dood, maar ook de eeuwige geestelijke dood. Dit betekent dat wanneer je lichamelijk sterft, jouw ziel voor altijd van God gescheiden zal zijn. De uiteindelijke bestemming van ongelovige zondaars is volgens de Bijbel, de hel. In tegenstelling tot wat mensen geloven wilt God helemaal niet dat mensen de eeuwige dood sterven. God wil juist dat ieder mens tot bekering komt en leeft!

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen) maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

2 Petrus 3:9

De Bijbel leert dat ieder mens voor de troon van God zal komen te staan om rekenschap over zijn/haar leven te geven. Een persoon kan dit op twee manieren doen. Door zelf de prijs te betalen die betaald moet worden voor de zonde of door te geloven in Jezus Christus Die de prijs van de zonde voor hem/haar heeft betaald.

Het Evangelie is het Goede Nieuws dat Jezus Christus, het geïncarneerde Woord, de Zoon van God, Verlosser en Heer is en dat ieder mens door geloof in het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus vergeving en verlossing van zonde, nieuw leven door de inwonende kracht van de Heilige Geest en verzoening met God kan ontvangen. Er is geen Evangelie zonder het kruis. Dit is dus fundamentele leer!

De apostel Paulus schreef het volgende over het Evangelie van Jezus Christus:

(1) Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, (2) waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. (3) Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, (4) en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, (5) en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. (6) Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. (7) Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. (8) En als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene.

1 Korinthe 15:1-8

Conclusie

Zoals je hebt kunnen lezen zijn er enkele oppervlakkige overeenkomsten, maar fundamentele verschillen tussen de islam en het christendom. Hoe een persoon omgaat met deze verschillen heeft eeuwige gevolgen voor de ziel van een mens.

De vraag of moslims en christenen dezelfde God aanbidden moeten we dus beantwoorden met “nee”. Dit houdt dan ook in dat iedere moslim verloren is en dat Gods toorn boven hem of haar hangt.

Jezus zei:

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 14:6

Bedenk dat als Jezus zegt dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is en dat niemand tot de Vader komt dan door Hem, per definitie elke andere religie vals moet zijn en dus ook de islam. Je moet Jezus of bestempelen als een leugenaar en als leugenaar kan Hij geen profeet van God zijn, niet eens van allah of je moet toegeven dat Jezus is Wie Hij beweerde te zijn. De Zoon van God in het vlees Die is gekomen om mensen te redden van de komende toorn en te verzoenen met God. Dit houdt in dat je niet in het paradijs komt via Mohammed, de vijf zuilen of door allah. Jezus is de enige weg naar God.

God wil dat je wat doet met deze kennis. Hij wil dat je gelooft en je je bekeert.

Je bekeren van jouw zonden betekent je afkeren van jouw rebellie tegen God en tegen de waarheid over Jezus Christus. 

Als jij verzoend wilt worden met God en rechtvaardig voor Hem wilt staan, zal Hij jou onschuldig moeten verklaren op basis van de rechtvaardigheid van Iemand anders. Iemand die gekwalificeerd is om jouw plaatsvervanger te zijn. De enige Persoon die gekwalificeerd is om jouw plaatsvervanger te zijn is Jezus Christus die voor jou stierf aan het kruis!

Kies vandaag voor Hem!

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Heb je een vraag?