Soteriologie
(zonde, redding en vergeving)

Wij geloven dat alle mensen van nature gescheiden zijn van God en verantwoordelijk zijn voor hun eigen zonden. Tegelijkertijd geloven wij dat er door de genade van onze Heere Jezus Christus redding, verlossing en vergeving aan iedereen aangeboden worden. Wanneer iemand zich bekeert van zijn/haar zonden en Jezus Christus accepteert als zijn/haar Verlosser en Heere, gelovende dat Hij redt, is diegene onmiddellijk opnieuw geboren en verzegeld met de Heilige Geest. Alle zonden zijn hem/haar vergeven en hij/zij wordt een kind van God. (Psalmen 51:7;Romeinen 3:23; Johannes 3:16; Handelingen 3:19; Efeze 2:8-9; 1 Johannes 1:9; Efeze 1:13)

Het woord Soteriologie bestaat uit 2 delen: soter (redder, behouder) en logos (studie of woord).

Soteriologie is de studie van de redder / behouder. Dit is een fundamenteel stuk van de christelijke doctrine. Als het namelijk zo is dat Jezus niet red waarom geloven wij? Als het zo is dat Mohammed en Allah kunnen redden, waarom zouden we dan in Jezus Christus geloven? Als er andere goden zijn die de redding kunnen geven zoals de Bijbel omschrijft dat Jezus dat kan, waarom zouden we dan christen zijn?

De mens heeft een probleem, namelijk zonde, de zonde die in onze natuur zit. Psalmen 51:7, Romeinen 3:23 en nog vele andere teksten geven aan dat de mens zondig is, Jesaja 59 geeft aan dat zonde scheiding brengt tussen God en mens. Jezus zegt in Johannes 17 dat het kennen van God, het intiem kennen van God, dat dat eeuwig leven is. Om iemand intiem te kennen moet je wel in die persoons aanwezigheid kunnen zijn. De logica is dus als volgt:

Mens = zondig

Zonde = gescheiden van God

Mens = gescheiden van God

Dit betekent dat de mens God niet kan leren kennen, niet bij Hem kan zijn of kan genieten van Wie Hij is. Alleen als er een oplossing voor het zondeprobleem is kan de mens bij God komen. De straf die op de zonde staat is de dood; Ezechiel 18:20 leer dat elke mens dat zondigt zal sterven.

Efeze 2:8-9 “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.” Jezus’ offer aan het kruis was wat er nodig was om de straf te betalen. Wij hebben tegen de eeuwige God gezondigd, Hij is de Rechter, dus moeten we ook een eeuwige prijs betalen. God is eeuwig, de zonde tegen Hem verdient daardoor een straf die hoort bij de Persoon tegen Wie we zondigen. Alleen Jezus kon de eeuwige straf dragen, alleen Hij kon dit doen.

In Zijn liefde gaf Jezus Zichzelf voor de wereld (Johannes 3:16), Hij overbrugde het gat, Hij droeg de eeuwige straf. Hij als God en Mens tegelijk, droeg de straf voor alle zonde. Dat is wat wij geloven. Hij droeg de straf van de wereld, Jezus opende de weg naar de Vader

Efeze 2:13 “Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.” Alleen door Jezus heen, alleen door Zijn leven, kruisdood en opstanding uit de dood is het mogelijk dat de mens bij Hem kan komen.

Romeinen 5:8 “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”

God houdt zoveel van jou dat terwijl wij nog zondaren waren, Jezus naar de aarde gestuurd werd om te sterven en op te staan. Terwijl wij Hem belachelijk maakten, terwijl wij Hem pijn deden door te zondigen, terwijl wij alles deden wat God verboden had. Jezus kwam, omdat Hij van jou houdt.

Handelingen 3:19 “Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere,”

Kies jij voor Jezus?

Heb je ervoor gekozen om jouw leven aan Jezus Christus te geven?
Zo ja, klik op de knop “Ik kies voor Jezus”.