Over ons

Het woord “kerk” is tegenwoordig een beladen woord. Bij Calvary Chapel Flevoland weten we dat het woord “kerk” veel meer zegt over de mensen die samenkomen dan het gebouw waarin ze samenkomen. Ekklesia is het Grieks woord voor kerk. Het betekent “de uitgeroepenen”. We zijn mensen die uit het leven wat de wereld te bieden heeft zijn geroepen om het leven te leiden wat de levende God van de Bijbel voor ieder mens heeft.

De door God gegeven visie aan Calvary Chapel Flevoland is dat de bewoners van Lelystad en omgeving (zowel gelovigen als nog niet gelovigen), Gods glorie zien en ervaren door Zijn lokale kerk.

Onze missie is discipelen van Jezus Christus maken. Hen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen leren alles in acht te nemen wat Christus geboden heeft.

Dit uit zich in de onderstaande vier hoofdactiviteiten:

Het Woord van de waarheid recht snijden - 2 Timotheüs 2:15 ​

We onderwijzen de hele Bijbel, hoofdstuk voor hoofdstuk en vers voor vers. De Heilige Geest werkt door het Woord in de harten van mensen om ze te heiligen en veranderen naar het evenbeeld van Jezus Christus. We willen niet alleen lezen uit de Bijbel, maar begrijpen wat God in en door Zijn Woord heeft gezegd en het vervolgens verklaren zodat Gods kinderen zullen groeien in hun persoonlijke relatie met Hem.

Bidden zonder ophouden - 1 Thessalonicenzen 5:17 ​

Gebed staat centraal in onze relatie met God en om deze reden is gebed onderdeel van alles wat we doen bij Calvary Chapel Flevoland. We bidden omdat God gebed heeft gegeven als een middel om door Zijn kinderen heen Zijn heilsplan te vervullen op aarde. We bidden omdat Jezus Christus Hoofd van de gemeente is en Hij Zijn gemeente bouwt. We bidden samen omdat de Bijbel leert dat we samen horen te bidden (Mattheüs 6:9, Handelingen 2:42, Jakobus 5:16).

De heiligen toerusten om God te dienen - Efeze 4:1-12

Bij Calvary Chapel Flevoland geloven we in het toerusten van de heiligen, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. We geloven dit, omdat de Bijbel dit leert. Zo komen we samen om getraind te worden volgens de Bijbel, waarvan we geloven dat het dé gids is voor ons leven. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

De verlorenen zoeken en zalig maken - Lukas 19:10

We zijn doelbewust en actief bezig met het maken van discipelen door het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden. We doen dit door middel van onze samenkomsten, evenementen, straatevangelisatie en één-op-één evangelisatie. Het is Gods wil dat niemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. Het is door de genade van onze Heer en door geloof in Hem dat we gered zijn. Het is ons verlangen dat anderen ook de mogelijkheid hebben om redding te ontvangen door de persoon van Jezus Christus en Zijn offer aan het kruis.