Wat is de zin van het leven?

Wat is de zin van het leven? Kan de mens erachter komen wat het doel van het leven is? Het is een vraag waar de grootste denkers het niet over eens kunnen worden.

Velen kunnen zich er niet bij neerleggen dat het leven enkel bestaat uit geboren worden, opgroeien, carrière maken, een gezin stichten en sterven. Misschien ben jij ervan overtuigd dat er meer is dan het doorlopen van deze cyclus in het leven en kun jij je vinden in het idee dat ieder mens op een eigen manier vrede en geluk zal vinden door te ontdekken wie je bent.

Om erachter te komen wat de zin van het leven is, is het onmisbaar eerst antwoord te geven op de vraag: Waar komt het leven vandaan?, oftewel Hoe is het leven ontstaan? De Bijbel leert:

In het begin schiep God de hemel en de aarde

Genesis 1:1

Vervolgens lezen we in hetzelfde hoofdstuk:

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Genesis 1:27

De Bijbel leert dat God de oorsprong is van het leven. Hij is de Gever van het leven. Als we de vraag Wat is de zin van het leven? willen beantwoorden worden we genoodzaakt het antwoord bij God, de Gever van het leven te zoeken.

Wat zegt de Bijbel over de zin van het leven?

In de Bijbel vinden we geen vers dat letterlijk zegt: ”De zin van het leven is…” Wel leert de Bijbel met welk doel God de mens heeft geschapen.

Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.

Jesaja 43:7

De Bijbel leert dat de mens gemaakt is voor Gods glorie. Met andere woorden, ons doel is om God te prijzen, Hem te aanbidden, Hem te verkondigen en Zijn wil te volbrengen. Dit is wat Hem verheerlijkt. Dit betekent dat ieder mens eeuwige voldoening en vreugde in het leven zal ervaren door in het leven datgene te volbrengen waarvoor de mens gecreëerd is. Een leven met en voor God. Wanneer we Degene vertrouwen Die ons heeft gemaakt, dan zullen we in staat zijn om een leven van betekenis te leiden.

Een leven met en voor God? Maar…

Misschien denk je “ik vind het prima om carrière te maken, een gezin te stichten en een zo rustig mogelijk leven te leiden”. Of misschien ben je wel op zoek naar jezelf en heb je daar een zekere mate van gelukzaligheid en rust in gevonden. 

Vraag je je weleens af waarom je dat gevoel nooit kunt vasthouden? Waarom je in momenten van totale stilte of bruisend gezelschap je toch eenzaam, onrustig of misschien wel ontevreden voelt? Er moet toch een manier zijn om dat gevoel van geluk en vrede vast te houden? Als je beter en harder je best doet, dan kun je dat gevoel toch vasthouden?

De Bijbel leert ons dat wij als mensen van onszelf niets kunnen bewerkstelligen om de honger naar de zojuiste gestelde levensvragen te kunnen stillen. Dit betekent dat het antwoord op de zin van het leven, buiten de God van de Bijbel zoeken, ons niets anders dan een onverzadigbare teleurstelling zal opleveren.

Wat nu?

We weten nu dat een betekenisvol leven inhoudt dat we God prijzen, God aanbidden en Zijn wil volbrengen. Maar wat betekent dat en hoe doe je dat?

Toen God de eerste mensen, Adam en Eva schiep, was het Zijn bedoeling dat zij samen met Hem in volmaakte vreugde en vrede zouden leven. Dat is wat hun leven echt betekenis zou geven. Maar Adam en Eva waren God ongehoorzaam door van de vrucht te eten die God hen verboden had. Adam en Eva hadden gezondigd tegen God en er kwam een breuk in hun relatie.

Adam en Eva zijn niet de enige mensen die gezondigd hebben tegen God. De Bijbel leert dat allen hebben gezondigd en de heerlijkheid van God missen. Ook jij en ik hebben gezondigd tegen God. Net als Adam en Eva zijn ook wij ongehoorzaam aan God en leven we naar onze eigen wil in plaats van naar de wil van God.

Voordat we het leven kunnen leiden waarvoor we gemaakt zijn dient de relatie die gebroken is herstelt te worden. Zonder deze relatie te herstellen is het onmogelijk God te prijzen, God te aanbidden en Zijn wil te volbrengen. Zonder deze relatie komen we nooit tot een betekenisvol leven.

Hoop in Jezus Christus

Een relatie met God aangaan kan alleen door in Jezus Christus te geloven voor de vergeving van je zonde. God is een heilig en rechtvaardige God. Dit betekent dat God zonde niet door de vingers kan zien. God kan ons niet zomaar vrijspreken van de schuld die we bij Hem hebben vanwege onze zonde.

Het loon van de zonde is de dood lezen we in Romeinen 6:23. Niet alleen de fysieke dood, maar ook de eeuwige geestelijke dood. Dit betekent dat wanneer je lichamelijk sterft, jouw ziel voor altijd van God gescheiden zal zijn. De uiteindelijke bestemming van ongelovige zondaars is volgens de Bijbel, de hel. In tegenstelling tot wat mensen geloven wilt God helemaal niet dat mensen de eeuwige dood sterven. God wilt juist dat ieder mens tot bekering komt en leeft!

De Bijbel leert dat ieder mens voor de troon van God zal komen te staan om rekenschap over zijn/haar leven te geven. Een persoon kan dit op twee manieren doen. Door zelf de prijs te betalen die betaald moet worden voor de zonde of door te geloven in Jezus Christus Die de prijs van de zonde voor hem/haar heeft betaald.

Geloven in Jezus Christus

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Door dit vers aandachtig te bestuderen vallen een aantal dingen op. Het eerste is dat God zoveel hield van de mensheid en hen zo graag wilde helpen, dat Hij Zijn enige Zoon naar aarde zond om mens te worden en voor ons te sterven. Het tweede is dat als wij in dit leven hier op aarde ervoor kiezen om in Jezus Christus te geloven, wij niet alleen een eeuwigheid met God zullen doorbrengen, maar wij nu al een compleet nieuw leven zal gaan leiden.

De vraag die dan reist is “Wat betekent het om te geloven in Jezus Christus?” Er zijn namelijk veel mensen die claimen te geloven in Jezus. Weinig mensen hebben er moeite mee om te erkennen dat Jezus op aarde heeft geleefd en gekruisigd is. Maar het vers leert dat het veel verder gaat dan erkennen. Als het alleen om erkennen zou gaan dan waren veel minder mensen op zoek naar de zin van het leven.

In Mattheüs 7:21 lezen we de volgende woorden van de Heere Jezus:

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Mattheüs 7:21

We hebben reddend geloof in Jezus Christus nodig. Reddend geloof uit zich in bekering en het leven naar Gods wil, niet simpelweg erkennen dat Jezus op aarde heeft geleefd. Hiervoor dien je een nieuw persoon te worden. De Bijbel noemt dit een nieuwe schepping worden.

Misschien denk je nu “Ik heb eerder geprobeerd om mezelf te veranderen en een beter mens te worden, maar het is onmogelijk.” De Bijbel heeft het niet over een beter mens worden, de Bijbel heeft het over een compleet nieuwe schepping worden. Dat is wat God jou aanbiedt. Om een relatie met Hem aan te gaan door het werk van Jezus Christus en een nieuwe schepping in Hem te worden.

Je hoeft jezelf niet eerst beter te maken voordat je tot God komt. God is niet op zoek naar mensen die zichzelf beter kunnen maken, want een mens kan dat niet. Gods doel voor jou is om voor Hem te leven en alleen Hij kan en wil jou daarbij helpen.

Jouw reactie

Als je lijdt onder de last van je zonden en het feit dat je geen rust en betekenis in het leven kunt vinden, keer je tot God.

God wilt dat je wat doet met de kennis dat Jezus voor jouw zonden is gestorven. Hij wilt dat je gelooft en je je bekeert.

Je bekeren van jouw zonden betekent je afkeren van jouw rebellie tegen God. Meer specifiek houdt dit in dat je God niet langer meer ongehoorzaam zal zijn, maar zal gaan leven naar Zijn wil. Bekering houdt niet in dat we onmiddellijk een einde zullen maken aan onze zondige natuur. Het betekent wel dat we nooit meer in vrede met onze zonden zullen leven.

Als jij onschuldig voor God verklaart wilt worden, zal Hij jou onschuldig moeten verklaren op basis van de rechtvaardigheid van iemand anders. Iemand die gekwalificeerd is om jouw plaatsvervanger te zijn. De enige Persoon die gekwalificeerd is om jouw plaatsvervanger te zijn is Jezus Christus die voor jou stierf aan het kruis.

Bedenk dat keuzes consequenties hebben. Of het nu  gaat om de baan die we kiezen, onze levenspartner of waar we wonen, alle keuzes hebben een impact op ons leven. Veel van de keuzes die we maken bepalen zelfs voor een groot gedeelte wat de kwaliteit van ons leven in de wereld is. Toch is er één keuze die we kunnen maken die alle andere keuzes en gevolgen overtreft. Het gaat om het maken van de keuze voor of tegen Jezus Christus. Deze keuze heeft namelijk eeuwige gevolgen.

De keuze voor of tegen Jezus Christus werd door Pontius Pilatus, de Romeinse gouverneur van Judea in de 1e eeuw, duidelijk verwoord in één vraag. Hij stelde in relatie tot Jezus Christus namelijk de vraag: “Wat zal ik dan doen met Jezus, Die Christus genoemd wordt?” (Mattheüs 27:22)

Heb je een vraag?