Wat gebeurt er na de dood?

Over het algemeen vermijden we gedachten en gesprekken over de dood, maar wanneer een geliefde komt te overlijden of wanneer we onze eigen sterfelijkheid onder ogen zien, kunnen we niet ontsnappen aan een van de diepste en belangrijkste vragen: Wat gebeurt er na de dood?

Is er leven na de dood?

Het korte antwoord is ja, er is leven na de dood. De dood van het lichaam is niet het einde van een mens. Een mens bestaat uit meer dan een lichaam, namelijk ook een geest en een ziel (1 Thessalonicenzen 5:23). De geest is het deel van ons dat de mens in staat stelt om een relatie met God te hebben, het deel van ons dat levend gemaakt moet worden door te geloven in God. De ziel is de essentie van wie we zijn als mensen, hier wonen onze emoties, etc. De ziel is ook wat eeuwig is aan de mens. En dat is waar de vraag over leven na de dood belangrijk wordt.

Als de mens niet alleen maar uit tijdelijke ‘delen’ bestaat, maar ook iets eeuwigs heeft, dan moet er ‘iets’ zijn na de dood. Op het moment dat we fysiek sterven, blijft onze ziel leven. En die ziel zal ergens voortleven, voor eeuwig. De vraag is dan, waar leeft die ziel voort? En voor hoe lang? Laten we kijken wat de Bijbel hierover zegt.

Wat gebeurt er met de ziel?

De Bijbel leert dat er twee mogelijke plekken zijn waar de ziel naartoe kan gaan: 1) de hemel, 2) de hel. Kort samengevat is de hemel de plek waar de ziel bij God is (2 Korinthe 5:1), voor eeuwig mag genieten van Wie Hij is, voor eeuwig mag genieten van Zijn perfecte aanwezigheid. De hel daarentegen, is de plek waar de ziel voor eeuwig gescheiden zal zijn van God, voor eeuwig straf zal ontvangen voor de daden hier op aarde (Mattheüs 25:46).

Hebreeën 9:27 leert dat het voor de mens zeker is dat we zullen leven, zullen sterven en dat er daarna een oordeel volgt. Dat oordeel houdt in dat God gaat kijken naar onze daden en of onze daden overeenkomen met Zijn perfecte wet. Als we perfect geleefd hebben naar Gods standaard, kunnen we de hemel in. De Bijbel leert echter dat geen mens perfect geleefd heeft, behalve Jezus Christus.

De zondeval

Om goed te begrijpen wat er gebeurt na de dood, moeten we terug naar het begin. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Toen God de eerste mensen, Adam en Eva schiep, was het Zijn bedoeling dat zij samen met Hem in volmaakte vreugde en vrede zouden leven. God gaf Adam echter een belangrijk gebod. 

(16) En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, (17) maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.

Genesis 2:16-17

Maar Adam en Eva waren God ongehoorzaam door van de vrucht te eten die God hen verboden had (Genesis 3). Adam en Eva hadden gezondigd tegen God en er kwam een breuk in hun relatie. De dood was een realiteit geworden.

Adam en Eva zijn niet de enige mensen die gezondigd hebben tegen God. De Bijbel leert dat allen hebben gezondigd en de heerlijkheid van God missen (Romeinen 3:23). Ook jij en ik hebben gezondigd tegen God. Net als Adam en Eva zijn ook wij ongehoorzaam aan God en leven we naar onze eigen wil in plaats van naar de wil van God.

Het loon van de zonde is de dood lezen we in Romeinen 6:23. Niet alleen de fysieke dood, maar ook de eeuwige geestelijke dood. Doordat wij Gods wet hebben overtreden, moet er een straf tegenover staan. De Bijbel leert dat ieder mens voor de troon van God zal komen te staan om rekenschap over zijn/haar leven te geven. Bij het oordeel zal God die straf uitspreken over elk mens. Dit oordeel bepaalt dus ook waar de ziel van de mens naartoe gaat.

Waar komt ‘mijn’ ziel terecht?

De hemel is de plek waar een persoon naartoe gaat die Jezus Christus heeft aangenomen als Verlosser en Heere. Dat betekent dat je als mens ingezien en geaccepteerd hebt dat je een zondaar bent, dat Jezus, de Zoon van God, voor jouw zonden aan het kruis gestorven is en dat Hij is opgestaan uit de dood. Jezus heeft jouw straf gedragen, door in Hem te geloven accepteer je Zijn aanbod en ontvang je Zijn vergeving voor je zonde. Als je dat gelooft, als je dat accepteert, dan is de hemel de plek waar jij heen gaat. 

Naar de hel gaan is het gevolg van niet geloven in Jezus op deze manier. Er zijn tegenwoordig veel ‘manieren’ om in Jezus te geloven, maar de Bijbel is duidelijk dat er maar 1 juiste manier is. Veel mensen geloven helemaal niet in Jezus en denken toch naar de hemel te gaan. De Bijbel is duidelijk over het feit dat dit een verkeerde gedachte is. De woorden van Jezus zijn ook duidelijk wat dit onderwerp betreft:

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 14:6

Men gelooft dat er meerdere wegen zijn die naar de hemel leiden en vinden de gedachte dat er maar één weg naar de hemel leidt bekrompen. Wat belangrijk is om te beseffen is dat wij mensen het niet verdienen om naar de hemel te gaan. Zoals eerder geschreven zijn alle mensen zondaars en verdienen we het om naar de hel te gaan. In tegenstelling tot wat mensen echter geloven, wilt God helemaal niet dat mensen de eeuwige dood sterven. God heeft je lief en wilt juist dat je tot bekering komt en leeft!

Als God liefdevol is en niet wilt dat mensen naar de hel gaan, waarom stuurt Hij dan toch mensen naar de hel?

Het feit dat God liefheeft, betekent niet dat Hij van alles houdt en alles tolereert. Omdat God liefde is en liefheeft zijn er juist dingen die Hij niet liefheeft. God wilt dat mensen leven, dus Hij houdt niet van moord. God houdt van het huwelijk, dus God haat overspel en scheiding. God houdt van de waarheid, dus God haat de leugen. Zo zijn er meerdere dingen waar God niet van houdt, ondanks dat Hij liefde is en liefheeft. 

Daarnaast is God een heilig en rechtvaardige God. Dit betekent dat God zonde niet door de vingers kan zien. God kan ons niet zomaar vrijspreken van de schuld die we bij Hem hebben vanwege onze zonde. We zouden vandaag de dag verontwaardigd reageren wanneer we in het nieuws zouden vernemen dat een rechter, ondanks overduidelijk bewijs, een schuldige crimineel zou vrijspreken. Ook zo is het bewijs dat wij schuldig zijn overduidelijk en zal God ons niet zomaar vrijspreken.

Wat nu?

De dood, zonde, hel, oordeel, dit zijn heftige en confronterende onderwerpen voor veel mensen. We beschouwen het ook niet als liefdevol wanneer we hiermee geconfronteerd worden en citeren dan ook vaak de woorden van Jezus om niet te oordelen over anderen. Een van de dingen die echter opvallend is aan het leven van Jezus en de woorden die Hij sprak, is dat Hij niet terugdeinsde om over deze onderwerpen te praten.

Jezus leert dat de hel echt is (Lukas 16:23). Jezus sprak echter niet over de hel om mensen bang te maken en dat doen wij ook niet. God wilt juist de relatie herstellen die gebroken is tussen de mens en Hem. En hij deed het door Jezus, zijn Zoon.

Jezus kwam naar deze wereld om mensen te redden van de ondergang. In Johannes 3:16 en Lukas 19:10 lezen we:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

Lukas 19:10

Ieder mens is verloren, maar door Jezus is het mogelijk om de eeuwigheid met God door te brengen in plaats van de straf te ondergaan die we verdienen en een eeuwigheid van Hem afgezonderd te worden in de hel. Door Jezus kan de mens zalig worden.

De Bijbel leert ook hoe en waarom:

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Jesaja 53:5

De straf die wij verdienen heeft Jezus Christus voor ons gedragen. Door de dood, begraving en wederopstanding van Jezus Christus is het nu mogelijk om aan de hel te ontsnappen. God houdt zoveel van ons dat Hij het mogelijk maakte dat een zondaar, door te geloven in Jezus Christus, vergeven kan worden voor zijn/haar zonde.

Jouw reactie

God wilt dat je wat doet met wat de Bijbel leert over wat er na de dood gebeurt. Hij wilt ook dat je wat doet met de kennis dat Jezus voor jouw zonden is gestorven. Hij wilt dat je gelooft en je je bekeert.

Je bekeren van jouw zonden betekent je afkeren van jouw rebellie tegen God. Meer specifiek houdt dit in dat je God niet langer meer ongehoorzaam zal zijn, maar zal gaan leven naar Zijn wil. Bekering houdt niet in dat we onmiddellijk een einde zullen maken aan onze zondige natuur. Het betekent wel dat we nooit meer in vrede met onze zonden zullen leven.

Als jij onschuldig voor God verklaart wilt worden, zal Hij jou onschuldig moeten verklaren op basis van de rechtvaardigheid van iemand anders. Iemand die gekwalificeerd is om jouw plaatsvervanger te zijn. De enige Persoon die gekwalificeerd is om jouw plaatsvervanger te zijn is Jezus Christus die voor jou stierf aan het kruis.

Heb je een vraag?