Hoe vind ik innerlijke rust in het leven?

Hoe vind ik innerlijke rust in het leven? Dit is een vraag die veel mensen hebben, maar waar uiteenlopende antwoorden op zijn.

We worden dagelijks geconfronteerd met onrust, oorlog, onrecht en zinloos geweld. Daarnaast zien we dat burn-out en depressie steeds meer voorkomen in onze samenleving. We hebben steeds betere en langere vakanties nodig, meer ‘technieken’ om rust te vinden, maar toch vinden weinig mensen rust. De vraag: “Hoe vind ik rust in het leven?” is daarom een essentiële levensvraag.

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moeten we eerst antwoord geven op de vraag: “Waarom is men op zoek naar rust?”

Het begin

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Genesis 1:1

In Genesis 1 & 2 van de Bijbel lezen we het scheppingsverslag. In het scheppingsverslag leren we dat God in 7 dagen het universum met alles wat leeft schiep.

We lezen dat God op de 6e dag de mens schiep. Vanaf Genesis 1:26 lezen we het volgende:

(26) En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! (27) En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. (28) En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen! 

Wat betekent het om in het beeld van God gemaakt te zijn?

Het betekent o.a. dat wij mensen als dragers van Gods beeld zijn geschapen met als doel met ons leven te communiceren wie God, hoe God is en wat Zijn wil is.

God schiep de eerste mensen (Adam en Eva) om in relatie met Hem te leven. In en door deze relatie zou de mens ware rust ervaren. De relatie tussen de mens en God is abrupt verbroken, omdat de mens gezondigd heeft tegen God. Dit noemen wij de zondeval. De gevolgen van de zondeval beperken zich echter niet alleen tot Adam en Eva. De Bijbel leert namelijk dat ieder mens heeft gezondigd. Iedere persoon die vanaf de zondeval geboren werd, dus ook vandaag de dag, werd en wordt zonder een bewuste relatie met God geboren. Net als Adam en Eva zijn ook wij ongehoorzaam aan God en leven we naar onze eigen wil in plaats van naar de wil van God als Zijn beelddragers.

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God

Romeinen 3:23

Het feit dat elk mens onrust ervaart en continu op zoek is naar innerlijke rust in het leven, is het directe gevolg van de zondeval. Door de zondeval missen we de heerlijkheid van God waardoor we de goedheid en liefde van God niet ervaren. We leven zonder God. In Jesaja 57:21 lezen we het volgende:

De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede!

Jesaja 57:21

De zoektocht naar vrede

De wereld jaagt onverzadigbaar naar innerlijke vrede. De afgelopen jaren is er een nieuwe golf van belangstelling voor mindfulness, zelfontwikkeling en meditatie ontstaan. Veel guru’s leren dat jij als persoon zelf een bron van vrede bent. Maar hoeveel van die mensen ervaren ware vrede? Als we naar de huidige trends kijken, kunnen we tot de conclusie komen dat het antwoord heel weinig is. Men gaat namelijk compleet voorbij aan het feit dat de onrust die mensen ervaren juist in het diepste van de ziel wordt ervaren.

Gods antwoord op vrede

Het probleem van de mens is niet dat we het steeds drukker hebben of dat we lawaai, kopzorgen of oorlog moeten elimineren. Ons fundamentele probleem als mens is de gebroken relatie tussen ons en God door de zonde. Ons probleem is dus niet fysiek of materieel, het is geestelijk. Daarom heeft God een oplossing gegeven voor onze scheiding van Hem. Hij maakte een weg voor ons om onze weg terug naar Hem te vinden. Dit deed Hij door Zijn Zoon … Jezus Christus.

Innerlijke rust vinden we in het verzoenende werk van Jezus Christus aan het kruis. Jezus Christus kwam naar aarde, om te leven, sterven en uit de dood op te staan voor zondaars. En door wat Hij heeft gedaan aan het kruis kan ieder mens die zich bekeert en in Hem gelooft vergeven worden voor zijn/haar zonde.

Waar het dus om draait is dat we verzoend worden met God en een persoonlijke relatie met Hem hebben. Door een relatie met God te hebben kan ieder mens innerlijke rust en vrede te midden van alle omstandigheden ervaren.

Vrede in en door Jezus Christus

Een relatie met God aangaan kan alleen door in Jezus Christus te geloven voor de vergeving van zonde. God is een heilig en rechtvaardige God. Dit betekent dat God zonde niet door de vingers kan zien. 

Het loon van de zonde is de dood lezen we in Romeinen 6:23.

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Romeinen 6:23

Niet alleen de fysieke dood, maar ook de eeuwige geestelijke dood. Dit betekent dat wanneer je lichamelijk sterft, jouw ziel voor altijd van God gescheiden zal zijn. De uiteindelijke bestemming van ongelovige zondaars is volgens de Bijbel, de hel. In tegenstelling tot wat mensen geloven wilt God helemaal niet dat mensen de eeuwige dood sterven. God wilt juist dat ieder mens tot bekering komt en leeft!

Jouw reactie

Jezus Christus zei:

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Mattheüs 11:28

Bedenk dat keuzes consequenties hebben. Of het nu  gaat om de baan die we kiezen, onze levenspartner of waar we wonen, alle keuzes hebben een impact op ons leven. Veel van de keuzes die we maken bepalen zelfs voor een groot gedeelte wat de kwaliteit van ons leven in de wereld is. Toch is er één keuze die we kunnen maken die alle andere keuzes en gevolgen overtreft. Het gaat om het maken van de keuze voor of tegen Jezus Christus. Deze keuze heeft namelijk eeuwige gevolgen.

De keuze voor of tegen Jezus Christus werd door Pontius Pilatus, de Romeinse gouverneur van Judea in de 1e eeuw, duidelijk verwoord in één vraag. Hij stelde in relatie tot Jezus Christus namelijk de vraag: “Wat zal ik dan doen met Jezus, Die Christus genoemd wordt?” (Mattheüs 27:22)

Het antwoord op de vraag ‘Hoe vind ik innerlijke rust in het leven?’ Is door te gaan leven met en voor God door Jezus Christus. Als je op zoek bent naar innerlijke rust, keer je tot Jezus. Dit houdt in dat je niet langer meer jouw rust in de wereld en in jezelf zoekt, maar je bekeert van je oude leven. Belijd je zonde en ontvang vergeving en rust van Hem.

Heb je een vraag?