De juiste reactie op het coronavirus

Er is veel commotie rondom het coronavirus. De één zegt dat dit het einde van de wereld is en de ander zegt dat er helemaal niets aan de hand is. Maar wat moeten we geloven en wat is de juiste reactie op alle commotie rondom het coronavirus?

Als eerst willen we benadrukken dat wij geen medische professionals zijn en geen uitspraken kunnen doen over hoe mild of ernstig dit virus is. Daar zijn hele goed opgeleide professionals voor die daar veel meer over kunnen vertellen.

Waar we stil bij willen staan is de angst en de vragen die er ontstaan door het coronavirus. Men wordt namelijk geconfronteerd met ziekte en de dood. En dat brengt heel veel onzekerheid met zich mee.

Onzekerheid

De Britse filosoof Bertrand Russell zei ooit:

Mensen willen geen kennis, maar zekerheid.

Bertrand Russel

Deze quote raakt een belangrijk onderwerp aan, en dat onderwerp is zekerheid.

Voor de mens in de wereld is er weinig zeker in het leven. De zekerheden die men in de wereld heeft zijn:

  1. de dood
  2. dat men belasting moet betalen

Wanneer mensen ziek worden of overlijden gaat men vaak nadenken over de kwetsbaarheid van het leven.

De wetenschap waar een overgroot gedeelte van de wereld op vertrouwt kan namelijk nog steeds niet met zekerheid zeggen waarom mensen ziek worden en doodgaan. De Bijbel geeft hier echter een heel duidelijk antwoord op. En voor dit antwoord moeten we terug naar het begin.

Het begin

In het begin schiep God de hemel en de aarde

Genesis 1:1

Vervolgens lezen we in hetzelfde hoofdstuk:

En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Genesis 1:27

We lezen continu in het scheppingsverslag van Genesis 1 dat God keek naar wat Hij schiep en zag dat het goed was. Dit houdt in dat toen God alles schiep er geen ziekten, dood of oorlog was. Het was zeer goed.

God schiep Adam, de eerste man, en Eva, de eerste vrouw, en plaatste hen in de Hof van Eden. God plaatste twee belangrijke bomen in de hof: “de boom des levens” en “de boom van de kennis van goed en kwaad”. God zei tegen Adam: “Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven (Genesis 2:16-17).

Door dit gebod te gehoorzamen, konden Adam en Eva God laten zien dat ze van Hem hielden en in gehoorzaamheid aan God leefden.

Adam en Eva hebben zich niet aan deze ene regel van God gehouden. Satan misleidde hen met leugens over God en Zijn gebod.

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

Genesis 3:4-6

Dit is wat christenen de zondeval noemen. Dit is het eerste moment waarop de mens zondigde tegen God hun Schepper waardoor de intieme relatie tussen God en de mens verbroken werd.

Adam en Eva kozen ervoor om zelf te bepalen wat goed of fout was in plaats van erop te vertrouwen wat God zegt over goed en kwaad. Dit met alle gevolgen van dien.

Wat is het gevolg van de zondeval?

De zonde scheidt ons van God en leidt uiteindelijk tot de dood. God had de opdracht aan Adam gegeven niet van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten. Hoewel Adam en Eva niet direct fysiek stierven, werden ze door hun ongehoorzaamheid aan God wel gescheiden van Hem.

Toen Adam en Eva verleid werden door Satan en aten van de boom van de kennis van goed en kwaad (Genesis 3:6), zondigden zij en werd het effect van de zonde direct zichtbaar. Ze vlochten vijgenbladeren samen om hun schaamte te bedekken en verborgen zich voor God (Genesis 3:7-8). Men verbergt zich sindsdien voor God en probeert hun zonde en schaamte te bedekken met de vijgenbladeren van religie, filosofie of de wetenschap.

God confronteerde Adam en Eva met hun ongehoorzaamheid. Als gevolg van hun zonde waren er onmiddellijke en toekomstige consequenties. De onmiddellijke consequenties waren onder meer: verbanning uit de hof van Eden (Genesis 3:23-24), moeite hebben met de bevalling (Genesis 3:16) en ons werk veranderen naar iets waarin wij onverzadigbaar zijn (Genesis 3:17-19).

Het toekomstige gevolg voor Adam en Eva was de fysieke dood. God had gezegd dat Adam op de dag dat hij van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad zou eten hij “zeker zou sterven.” Geestelijk stierven Adam en Eva op het moment dat zij in de hof van Eden zondigden. Hun zielen werden vervuild door zonde en egoïsme en als gevolg hiervan worden al hun nakomelingen (waaronder jij en ik) zondig geboren. Door Adam en Eva wordt elk persoon die ooit geboren is, beroofd en verdorven geboren. Beroofd van Gods gemeenschap en tot in de kern verdorven (Romeinen 5:12-14).

Elke daad van geweld, oorlog, ziekte, hongersnood, ruzie en tragedie wat plaatsvindt, kan worden herleid tot de hof van Eden waar Adam en Eva ervoor kozen om God de rug toe te keren.

God heeft dit niet gelaten voor wat het is. In Genesis 3:15 lezen we iets essentieels wat hoop biedt voor alle mensen op aarde.

(14) Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. (15) En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

Genesis 3:14-15

Dit lijkt heel cryptisch, maar wat God hier belooft is dat Hij gaat herstellen wat er zojuist heeft plaatsgevonden. Hij zal Iemand ter aarde brengen Die de satan en de zonde voorgoed zal uitschakelen. God is dus ondanks de zonde van de mens niet klaar met de mens.

Wat heeft dit met het coronavirus te maken?

Het coronavirus brengt veel leed, onzekerheid en angst met zich mee. De media brengt iedere dag nieuwe cijfers naar buiten over het aantal besmettingen en sterfgevallen. De realiteit is echter dat het coronavirus niet het grootste probleem is van de mens.

Virussen komen en gaan en tegen de meeste virussen kunnen we onszelf beschermen, maar er is een virus of ziekte waarvan we onszelf niet kunnen redden en dat is de zonde. Het probleem van de zonde is namelijk niet dat het een tijdelijke bedreiging is voor ons lichaam. Het probleem van de zonde is een probleem voor onze ziel.

Allen hebben gezondigd en de loon van de zonde is de dood

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,

Romeinen 3:23

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Romeinen 6:23

De dood is een zekerheid die ieder mens zal overkomen. Of je nu besmet wordt met het coronavirus of niet. De vraag waar we over moeten nadenken is: “wat gebeurt er na de dood?” Houdt het leven écht op zoals velen beweren?

De Bijbel leert dat het niet zomaar ophoudt. De Bijbel leert dat ieder mens heeft gezondigd tegen een heilig en rechtvaardig God. Dat God heilig en rechtvaardig is vormt een groot probleem voor mensen. Het betekent namelijk dat God de zonde niet ongestraft kan laten. Hij moet oordelen over allen die gezondigd hebben tegen Hem.

Ieder mens zal voor de troon van God komen te staan om rekenschap over zijn/haar leven te geven. De Bijbel waarschuwt: “wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God”.

Jezus Christus: het Nageslacht van de vrouw

We hebben over het Nageslacht van de vrouw gelezen in Genesis 3:15. Door de Bijbel te lezen, leren we dat Jezus Christus, de Zoon van God, het Nageslacht van de vrouw is waardoor God de mensen gaat genezen van de dodelijkste ziekte die de mens plaagt, namelijk de zonde.

In tegenstelling tot wat de mensheid vertelt over God, leert de Bijbel dat God niet wilt dat mensen eeuwig sterven, oftewel naar de hel gaan.

Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!

Ezechiël 18:32

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen) maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

2 Petrus 3:9

Door Jezus naar aarde te sturen om te sterven voor onze zonde heeft God Zijn liefde bewezen. Hij bewees daarmee dat Hij niet wil dat mensen eeuwig sterven, maar dat Hij hen de kans geeft zich te bekering door geloof in Zijn Zoon Jezus Christus.

Jezus Christus kwam naar aarde, om te leven, sterven en uit de dood opgewekt te worden voor zondaars. En door wat Jezus heeft gedaan kan ieder mens, iedere persoon die gelooft in Hem, vergeven en bevrijd worden van zijn of haar zonde.

(4) Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. (5) Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Jesaja 53:4-5

Dit gaat over Jezus Christus die jouw ziekten op Zich genomen heeft. Door Zijn striemen is er genezing voor jou gekomen. De Bijbel leert ons dat wanneer we geloven in Christus er genezing komt voor de dodelijke ziekte “zonde”. We zullen misschien niet genezen worden van het coronavirus, de griep of welke lichamelijke kwaal dan ook, maar we zullen door Jezus Christus vergeven kunnen worden voor onze zonden en verzoend worden met God.

Gods wil is dat je met Hem verzoend wordt. Toen Jezus rondliep op aarde genas Hij veel mensen van hun ziekten, maar Hij wees hen altijd op het grootste probleem, namelijk de zonde. 

We bagatelliseren het probleem en de gevolgen van het coronavirus niet. We moeten daarmee dealen net zoals er met elke kwaal gedeald moet worden. En dit geldt dus ook voor de zonde.

De juiste reactie op het coronavirus is bekering en geloof in Jezus Christus.

Heb je een vraag?